Tampereen polkupyöräilijät ry:n säännöt

Säännöt löytyvät pdf-dokumenttina täältä

Tampereen polkupyöräilijät ry
SÄÄNNÖT (Hyväksytty vuosikokouksessa 20.3.2014 ja yhdistyksen kokouksessa 3.4.2014)
1§ Nimi- ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tampereen polkupyöräilijät ry ja kotipaikka Tampere.


2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa Tampereen seudun pyöräilijöiden, erityisesti työmatka-,
asioimis- ja virkistyspyöräilijöiden etua ja edistää pyöräilijöiden tarvitsemien palvelujen
luomista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
a) tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja ja osallistuu muutoinkin pyöräilyä ja
pyöräily-ympäristöä koskevaan keskusteluun ja kehitystoimintaan,
b) järjestää pyöräilyaiheisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,
c) järjestää pyöräretkiä ja pyöräilytapahtumia,
d) neuvoo pyöräilyyn liittyvissä kysymyksissä,
e) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä
f) järjestää muuta polkupyöräilyä edistävää toimintaa.


Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä jäsen- ja kannatusjäsenmaksuja, järjestää
myyjäisiä, illanviettoja ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


3§ Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja toimii niiden hyväksi sekä suorittaa yhdistyksen jäsenmaksun. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa kannatusjäsenmaksun.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita. Erotetulla on oikeus
saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä hallitukselle
neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua siitä, kun hän on saanut tiedon erottamisesta.


4§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksuista päättää yhdistyksen syyskokous. Maksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille.


5§ Yhdistyksen kokouksetYhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja mahdolliset ylimääräiset kokoukset.
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja siinä
käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokous on pidettävä vuosittain syys-joulukuussa ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. päätetään seuraavan kauden hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksun ja
kannatusmaksun suuruus alkaneelle kalenterivuodelle
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 6§ mukaisesti
8. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. kokouksen päättäminen


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen hallitukselle jättämisestä.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kevät- ja syyskokouksen kokouskutsut on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Vaihtoehtoisesti voidaan, jäsenen suostumuksella, kokouskutsu lähettää jäsenen hyväksymällä sähköisellä tavalla. Muut yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, myös kannatusjäsenillä, yksi ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Hallitus
Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4..6) muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita syyskokouksen päättämä määrä hallituksen varajäseniä. Perustelluista syistä yhdistys voi myöntää hallituksen jäsenelle eron kesken toimikauden. Tällöin yhdistyksen kokous voi valita hänen tilalleen uuden jäsenen lopuksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt enintään toimikaudeksi kerrallaan ja asettaa tarpeelliset työryhmät. Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan, kutsusta. Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen, jos kaikille jäsenille on tiedotettu kokouksesta ja läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.


7§ Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä taloudenhoitaja, kukin erikseen.


8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.


9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa joiden väli on vähintään neljätoista (14) päivää. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautuu, sen varat on luovutettava näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi.

%d bloggaajaa tykkää tästä: